Wilma

Käyt­tö­liit­ty­mä Wil­maa käyt­tä­vät opis­ke­li­jat, hei­dän huol­ta­jan­sa, opet­ta­jat sekä kou­lun muu hen­ki­lö­kun­ta. Wil­mal­la va­li­taan ja ar­vi­oi­daan opin­to­jak­so­ja, mer­ki­tään ja sel­vi­te­tään pois­sa­o­lo­ja, se­la­taan työ­jär­jes­tyk­siä, vas­ta­taan ky­se­lyi­hin sekä vä­li­te­tään ja vas­taan­o­te­taan vies­te­jä. Myös opis­ke­li­joi­den loma-ano­muk­set hoi­de­taan Wil­man kaut­ta.

Kuo­pi­o­lai­sil­la opis­ke­li­joil­la  ja hei­dän huol­ta­jil­laan säi­ly­vät käy­tös­sä sa­mat Wil­ma-tun­nuk­set kuin pe­rus­kou­lus­sa; muis­ta kun­nis­ta tu­le­vat opis­ke­li­jat huol­ta­ji­neen saa­vat tun­nuk­sen, kun opis­ke­li­ja on hy­väk­syt­ty Kuo­pi­on Ly­se­on lu­ki­oon. Huol­ta­jan Wil­ma-tun­nus on voi­mas­sa sii­hen päi­vään saak­ka, kun opis­ke­li­ja täyt­tää 18 vuot­ta. Myös tä­män jäl­keen huol­ta­jal­la on mah­dol­li­suus pi­tää tun­nus voi­mas­sa, mi­kä­li täy­si-ikäi­nen opis­ke­li­ja an­taa sii­hen suos­tu­muk­sen­sa. Suo­sit­te­lem­me, että opis­ke­li­ja an­taa huol­ta­jal­leen lu­van seu­ra­ta opin­to­jen­sa ete­ne­mis­tä koko lu­ki­on ajan.

Opis­ke­li­ja sel­vit­tää kaik­ki pois­sa­o­lon­sa Wil­man kaut­ta. Ala­i­käis­ten opis­ke­li­joi­den pois­sa­olo­sel­vi­tyk­set kir­jaa huol­ta­ja; täy­si-ikäi­nen opis­ke­li­ja kir­jaa pois­sa­olo­sel­vi­tyk­sen­sä itse.

Wil­man pika­ohje opis­ke­li­jal­le ja huol­ta­jil­le

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2022-2023 en­sim­mäi­sen ja toi­sen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le15.6.2022