Lyseolaisen päivärytmi

Oppitunnit
  1. 8.10–9.25
  2. 9.40–10.55
  3. 11.00-12.15 / 11.00-12.45 (ruo­kai­lu tun­nin kes­kel­lä) / 11.10-12.25 / 11.30-12.45
  4. 13.05–14.20
  5. 14.35–15.50
Kiertotuntikaavio
Ruokailu

Ly­se­on kou­lu­ra­vin­to­la on Kuo­pi­on tai­de­lu­kio Lu­mi­tin ti­lois­sa (Kol­jon­nie­men­ka­tu 48-50, 1. ker­ros).

Ruo­kai­lu­vuo­rot:

Nou­da­ta ruo­kai­lu­vuo­ro­ja jo­no­tuk­sen vält­tä­mi­sek­si! Pääl­lys­vaat­teet, ha­tut ja lau­kut jä­te­tään ruo­kai­lun ajak­si nau­lak­koi­hin.

Jos nou­da­tat eri­tyis­ruo­ka­va­li­o­ta, il­moi­ta sii­tä keit­ti­ö­hen­ki­lö­kun­nal­le.

Muista!

Jot­ta kou­lu­työm­me su­jui­si mah­dol­li­sim­man miel­lyt­tä­väs­ti, muis­ta seu­raa­vat asi­at:

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2022-2023 en­sim­mäi­sen ja toi­sen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le15.6.2022