Turvallisuusohjeita

Toimi vaaratilanteessa näin, jos opettaja ei ole paikalla

Joku opis­ke­li­jois­ta il­moit­taa lä­him­mäl­le opet­ta­jal­le tai muul­le kou­lun hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­val­le ha­vai­tus­ta vaa­ras­ta. Tä­män jäl­keen opet­ta­ja tai muu hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­va huo­leh­tii hä­lyt­tä­mi­ses­tä ja muis­ta jat­ko­toi­mis­ta.

Opis­ke­li­jat voi­vat tar­vit­ta­es­sa suo­rit­taa alku­sam­mu­tuk­sen; jo­kai­sen ker­rok­sen käy­tä­väl­lä on mer­kit­ty palo­pos­ti. Luon­non­tie­tei­den luo­kis­sa on myös sam­mu­tus­peit­tei­tä ja käsi­sam­mut­ti­mia.

Poistumisreitit

Pois­tu­taan ly­hin­tä tur­val­lis­ta reit­tiä ulos ja siel­tä ko­koon­tu­mis­pai­kal­le (vi­her­alue Pui­jon­ka­dun ete­lä­pääs­sä).

Pois­tu­mis­reit­ti on mer­kit­ty kun­kin luo­kan oveen.

Opet­ta­ja joh­taa luo­kan pois­tu­mis­ta.

Vaaratilanteen ennalta ehkäiseminen

Il­moi­ta reh­to­ril­le tai jol­le­kul­le opet­ta­jal­le

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2022-2023 en­sim­mäi­sen ja toi­sen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le15.6.2022