Ryhmänohjaus

Luo­kat­to­mas­sa lu­ki­os­sa ei ole var­si­nai­sia luok­kia, mut­ta ku­kin opis­ke­li­ja kuu­luu tiet­tyyn pe­rus­ryh­mään. Kul­la­kin ryh­mäl­lä on oma ryh­män­oh­jaa­jan­sa, joka pi­tää vii­koit­tain ryh­män­oh­jaus­tuo­ki­on, tie­dot­taa ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta opis­ke­li­joil­le ja ot­taa tar­vit­ta­es­sa yh­tey­den van­hem­piin.  Älä epä­röi ot­taa yh­teyt­tä ryh­män­oh­jaa­jaa­si, kun tar­vit­set apua opis­ke­luu­si liit­ty­vis­sä asi­ois­sa!

Ryh­män­oh­jaus­tuo­kio pi­de­tään joka viik­ko tiis­tai­sin klo 12.45–13.05, ell­ei toi­sin il­moi­te­ta. Ryh­män­oh­jaus kuu­luu osa­na opin­to-oh­jauk­seen; ryh­män­oh­jauk­seen osal­lis­tu­mi­nen on edel­ly­tys opin­to­mer­kin­nän saa­mi­sel­le (OP01 ja OP02).

Ryh­män­oh­jaa­jat    

22A, Tar­ja Nis­si­nen, 302
22B, Ulla Kar­hu­nen, 103
22C, Ant­ti Sa­vi­nai­nen, 203
22D,
Tii­na Vai­ni­kai­nen, 301
22E,
Suvi Tirk­ko­nen, 113

21A, Kari Hoff­ren, 111
21B, Jut­ta Raa­ti­kai­nen, 303
21C,
Juho Oi­ka­ri­nen, 206
21D,
Eeva-Ma­ria Väli­aho, 201
21E,
Jut­ta Mäki­salo, 214

20A, Anne-Ma­ria Mu­ho­nen, 133
20B, Ant­ti Kemp­pi­nen, 101
20C, Aino Api­lo, 208
20D, Mik­ko Kart­tu­nen, 102
20E, Miia-Maa­rit Saa­re­lai­nen, 207

19F, Kim­mo Lei­vo, 112

Jo­kai­nen ryh­mä va­lit­see syk­syi­sin kes­kuu­des­taan kak­si vas­tuu­hen­ki­löä.

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2022-2023 en­sim­mäi­sen ja toi­sen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le15.6.2022