Lukio-opintojen rakenne

Nuo­ril­le tar­koi­te­tun lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen oppi­mää­rän laa­juus on 150 opin­to­pis­tet­tä. Lu­kio-opin­not muo­dos­tu­vat lu­ki­o­kou­lu­tuk­ses­ta an­ne­tun val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sen (810/2018) liit­teen 1 mu­kai­sis­ta pa­kol­li­sis­ta ja val­ta­kun­nal­li­sis­ta va­lin­nai­sis­ta opin­nois­ta, joi­ta kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jän tu­lee tar­jo­ta opis­ke­li­jal­le. Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sen mu­kai­sia val­ta­kun­nal­li­sia va­lin­nai­sia opin­to­ja nuo­ril­le tar­koi­te­tun lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen oppi­mää­rään tu­lee si­säl­tyä vä­hin­tään 20 opin­to­pis­tet­tä. Oppi­mää­rään voi li­säk­si si­säl­tyä lu­ki­o­dip­lo­mei­ta ja mui­ta va­lin­nai­sia opin­to­ja kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jän päät­tä­mäl­lä ta­val­la. 

Ope­tus­hal­li­tus on laa­ti­nut lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teet lu­ki­o­kou­lu­tuk­ses­ta an­ne­tun val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sen liit­tees­sä 1 tar­koi­tet­tui­hin pa­kol­li­siin ja val­ta­kun­nal­li­siin va­lin­nai­siin opin­toi­hin lu­kuun ot­ta­mat­ta te­maat­ti­sia opin­to­ja. Li­säk­si Ope­tus­hal­li­tus on laa­ti­nut ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teet lu­ki­o­dip­lo­mei­hin. Lu­ki­o­dip­lo­mien laa­juus on kak­si opin­to­pis­tet­tä. 

Kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jä päät­tää, min­kä laa­jui­si­na opin­to­jak­soi­na opin­not tar­jo­taan opis­ke­li­jal­le. Kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jän tu­lee kui­ten­kin tar­jo­ta opis­ke­li­jal­le mah­dol­li­suus suo­rit­taa lu­ki­o­kou­lu­tuk­ses­ta an­ne­tun val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sen liit­teen 1 mu­kai­sia val­ta­kun­nal­li­sia va­lin­nai­sia opin­to­ja kah­den opin­to­pis­teen laa­jui­si­na opin­to­jak­soi­na. 

(LOPS 2021)

Luokattomasti toimiva lukio 

Luo­kat­to­muus on toi­min­ta­mal­li, jol­la py­ri­tään luo­maan opis­ke­li­jan tar­pei­siin jous­ta­vas­ti mu­kau­tu­va ope­tus. Opis­ke­li­jan ete­ne­mis­tä opin­nois­sa ole si­dot­tu vuo­si­luok­kiin. Kou­lu voi tar­jo­ta eri­lai­sia opis­ke­lu­mah­dol­li­suuk­sia sekä no­pe­as­ti ete­ne­vil­le opis­ke­li­joil­le että sel­lai­sil­le, jot­ka ha­lu­a­vat hi­taam­paa ete­ne­mis­tä. Lu­ki­on oppi­mää­rä suo­ri­te­taan pää­sään­töi­ses­ti 2-4 vuo­des­sa.

Luo­kat­to­mas­sa lu­ki­os­sa opis­ke­li­ja voi siis sää­del­lä opin­to-oh­jel­man­sa si­säl­töä ja ai­kaa. Opis­ke­lu­aika riip­puu opis­ke­li­jan ta­voit­teis­ta, val­miuk­sis­ta ja suo­ri­te­tuis­ta va­lin­nois­ta. Lu­ki­o­lai­sel­la on mah­dol­li­suus ede­tä yk­si­löl­li­sen opin­to-oh­jel­man mu­kaan. Ny­kyi­ses­sä ta­lou­del­li­ses­sa ti­lan­tees­sa ei kui­ten­kaan pys­ty­tä jär­jes­tä­mään jo­kai­sen opis­ke­li­jan tar­pei­ta vas­taa­vaa kurs­si­tar­jon­taa.

Opis­ke­li­ja te­kee jat­ku­vas­ti va­lin­to­ja muun mu­as­sa tu­le­vai­suu­den­suun­ni­tel­mien muut­tu­es­sa.  Sa­mal­la kun opis­ke­li­jan omat vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­det opis­ke­lun kul­kuun li­sään­ty­vät, opis­ke­li­jan oma vas­tuu opis­ke­lus­ta ja ete­ne­mi­ses­tä kas­vaa.

Luo­kat­to­mas­sa lu­ki­os­sa opis­ke­li­ja si­joit­tuu sekä kool­taan että koos­tu­muk­sel­taan eri­lai­siin ryh­miin. Sa­mas­sa ope­tus­ryh­mäs­sä voi olla eri vuo­si­ta­so­jen opis­ke­li­joi­ta ja opet­ta­jat saat­ta­vat vaih­tua opin­to­jak­soit­tain. Ai­noi­ta py­sy­viä ryh­miä ovat ryh­män­oh­jaus­ryh­mät; jo­kai­sel­la oh­jaus­ryh­mäl­lä on oma ryh­män­oh­jaa­jan­sa, joka pi­tää vii­koit­tain ryh­män­oh­jaus­tuo­ki­on ja tie­dot­taa ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Ryh­män­oh­jaa­ja on myös kou­lun ja ko­din vä­li­nen yh­teys­hen­ki­lö, jo­hon opis­ke­li­ja ja van­hem­mat voi­vat ot­taa yh­teyt­tä.

Kun­kin oppi­ai­neen oppi­mää­rä on ja­et­tu mo­duu­lei­hin. Ope­tus­suun­ni­tel­ma si­säl­tää pa­kol­li­sia ja va­lin­nai­sia mo­duu­le­ja. Opis­ke­li­ja saa arvo­sa­nan kus­ta­kin suo­rit­ta­mas­taan mo­duu­lis­ta. 

Ope­tus to­teu­te­taan opin­to­jak­soi­na, jot­ka si­säl­tä­vät yh­den tai use­am­man mo­duu­lin. Opin­to­jak­so voi koos­tua joko yh­den tai use­an oppi­ai­neen mo­duu­leis­ta. 

Kos­ka luo­kat­to­mas­sa lu­ki­os­sa ei ole vuo­si­luok­ka­ja­koa, opis­ke­li­ja ei voi saa­da eh­to­ja tai jää­dä luo­kal­le. Jos opis­ke­li­jan opin­to­suo­ri­tus hy­lä­tään, hän voi osal­lis­tua uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun tai käy­dä ky­sei­sen opin­to­jak­son uu­del­leen. Opis­ke­li­jal­la on mah­dol­li­suus käy­dä uu­del­leen myös hy­väk­syt­ty opin­to­ko­ko­nai­suus.

Opis­ke­li­jan tu­lee seu­ra­ta omaa opin­to­jak­so­ker­ty­mään­sä koko lu­ki­on ajan; opis­ke­li­ja on itse vas­tuus­sa opin­to­jen­sa ete­ne­mi­ses­tä. Yli­op­pi­las­to­dis­tuk­sen saa­mi­nen edel­lyt­tää hy­väk­sy­tyn yli­op­pi­las­tut­kin­non li­säk­si lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen saa­mis­ta eli kaik­kien sii­hen tar­vit­ta­vien opin­to­jen suo­rit­ta­mis­ta.

Jaksot

Luku­vuo­si koos­tuu vii­des­tä jak­sos­ta. Ku­kin jak­so päät­tyy päät­tö­viik­koon, joka kes­tää seit­se­män päi­vää.

Opintokirja

Lu­ki­os­sa pi­de­tään opis­ke­li­jan opin­nois­ta opin­to­kir­jaa, jos­ta il­me­ne­vät suo­ri­te­tut opin­to­jak­sot ja nii­den arvo­sa­nat. Opis­ke­li­jan kurs­si­suo­ri­tuk­set nä­ky­vät Wil­mas­sa. Pa­pe­ri­nen jak­so­tu­los­te ja­e­taan opis­ke­li­joil­le 2. ja 5.  jak­son jäl­keen.

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2022-2023 en­sim­mäi­sen ja toi­sen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le15.6.2022