Toimintakulttuuri

Toi­min­ta­kult­tuu­ri on käy­tän­nön tul­kin­ta lu­ki­on ope­tus- ja kas­va­tus­teh­tä­väs­tä. Se tu­lee nä­ky­väk­si yh­tei­sön kai­kes­sa toi­min­nas­sa ja sen jä­sen­ten ta­vas­sa koh­da­ta toi­nen toi­sen­sa. Lu­kio on oma kou­lu­tus­muo­ton­sa, ja jo­kai­sel­la lu­ki­ol­la on oman­lai­sen­sa toi­min­ta­kult­tuu­ri. Pai­kal­li­sen ope­tus­suun­ni­tel­man eri osat konk­re­ti­soi­tu­vat lu­ki­on toi­min­ta­kult­tuu­ris­sa. Toi­min­ta­kult­tuu­ri si­säl­tää sekä tie­dos­tet­tu­ja että tie­dos­ta­mat­to­mia te­ki­jöi­tä, jot­ka hei­jas­tu­vat oppi­lai­tok­sen toi­min­taan. 

Toi­min­ta­kult­tuu­rin tu­lee tu­kea opis­ke­li­jan omaa ak­tii­vi­suut­ta ja yh­tei­söl­lis­tä toi­min­taa. Sen tu­lee edis­tää jo­kai­sen opis­ke­li­jan mah­dol­li­suuk­sia osal­lis­tua lu­ki­on opis­ke­lu­ym­pä­ris­tön ja yh­tei­söl­li­sen toi­min­ta­kult­tuu­rin ke­hit­tä­mi­seen. Lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teis­sa ko­ros­te­taan toi­min­ta­kult­tuu­ria, joka luo myön­teis­tä asen­net­ta, in­nos­taa op­pi­mi­seen ja edis­tää kes­tä­vää tu­le­vai­suut­ta. Toi­min­ta­kult­tuu­ria ke­hi­te­tään yh­des­sä opis­ke­li­joi­den, huol­ta­jien, lu­ki­on koko hen­ki­lös­tön ja yh­teis­työ­kump­pa­nei­den kans­sa. Toi­min­ta­kult­tuu­rin ke­hit­tä­mi­sen ja ar­vi­oin­nin peri­aat­teet, eri­tyi­set kou­lu­tus­teh­tä­vät sekä mah­dol­li­set pai­kal­li­set pai­no­tuk­set ku­va­taan pai­kal­li­ses­sa ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa. 

Toi­min­ta­kult­tuu­rin ke­hit­tä­mi­sen läh­tö­koh­ta­na ovat seu­raa­vat tee­mat: op­pi­va yh­tei­sö, osal­li­suus ja yh­tei­söl­li­syys, hy­vin­voin­ti ja kes­tä­vä tu­le­vai­suus, tasa-arvo ja yh­den­ver­tai­suus sekä kult­tuu­ri­nen mo­ni­nai­suus ja kie­li­tie­toi­suus.

Kuopion lukioiden toimintakulttuuri 

Kuo­pi­on lu­ki­o­kou­lu­tus­ta lei­maa kiin­teä yh­teis­työ: kuu­si päi­vä­lu­ki­o­ta ja yksi ai­kuis­lu­kio muo­dos­ta­vat yh­den yh­tei­sen ko­ko­nai­suu­den. Yh­teis­työ il­me­nee yh­tei­se­nä toi­min­ta­kult­tuu­ri­na, yh­tei­si­nä toi­min­ta­ta­poi­na ja osin yh­tei­se­nä kurs­si­tar­jot­ti­me­na. 

Lu­ki­oil­la on seu­raa­via val­ta­kun­nal­li­sia eri­tyis­teh­tä­viä ja pai­no­tuk­sia, jot­ka oh­jaa­vat nii­den toi­min­ta­kult­tuu­ria.  

Eri­tyi­sen teh­tä­vän lu­ki­ot: 

Pai­no­tuk­set:  

Toi­min­ta­kult­tuu­rin to­teu­tu­mis­ta ar­vi­oi­daan luku­vuo­sit­tain CAF-ar­vi­oin­neil­la ja opis­ke­li­ja­ky­se­lyil­lä. Lu­ki­ois­sa to­teu­te­taan opis­ke­li­joil­le tulo­ky­se­ly, olo­ky­se­ly ja päät­tö­ky­se­ly. Li­säk­si to­teu­te­taan ky­se­ly­jä huol­ta­jil­le ja lu­ki­oi­den yh­teis­työ­kump­pa­neil­le.  

Toi­min­ta­kult­tuu­ria ke­hi­te­tään ar­vi­oin­neis­ta ja ky­se­lyis­tä saa­dun pa­laut­teen ja tu­los­ten pe­rus­teel­la. Tu­los­ten oppi­lai­tos­koh­tai­set kä­sit­te­ly­ta­vat mää­ri­tel­lään oppi­lai­tos­ten vuo­si­suun­ni­tel­mis­sa.   

Kuo­pi­on lu­ki­ois­sa teh­dään ak­tii­vi­ses­ti yh­teis­työ­tä kult­tuu­ri- ja tut­ki­mus­lai­tos­ten sekä työ- ja elin­kei­no­e­lä­män kans­sa. Lu­ki­oi­den yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta ovat pai­kal­li­set toi­sen as­teen oppi­lai­tok­set, am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lut, Itä-Suo­men yli­o­pis­to, Kuo­pi­on kon­ser­va­to­rio sekä muut oppi­lai­tok­set. Li­säk­si yh­teis­työ­tä teh­dään esi­mer­kik­si kau­pun­gin­or­kes­te­rin, kir­jas­ton, te­at­te­rien ja mu­se­oi­den kans­sa. Yh­teis­työn muo­to­ja tar­ken­ne­taan oppi­lai­tos­koh­tai­sis­sa kir­jauk­sis­sa ja luku­vuo­sit­tain oppi­lai­tos­ten luku­vuo­si­suun­ni­tel­mis­sa.  

Yh­tei­söl­li­syyt­tä, hy­vin­voin­tia ja osal­li­suut­ta tu­e­taan lu­ki­ois­sa esi­mer­kik­si opis­ke­li­ja­kun­ta­toi­min­nal­la, eri­lai­sel­la tu­tor­toi­min­nal­la ja yh­teis­työl­lä huol­ta­jien kans­sa.  

Opin­to­jak­so­jen suun­nit­te­lul­la tu­e­taan opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­tia ja jak­sa­mis­ta, esi­mer­kik­si vä­hen­tä­mäl­lä pääl­lek­käis­tä työ­tä. 

Kiu­saa­mi­seen, häi­rin­tään ja epä­a­si­al­li­seen käy­tök­seen puut­tu­mi­sen toi­min­ta­mal­lit on mää­ri­tel­ty tar­kem­min suun­ni­tel­mas­sa opis­ke­li­jan suo­jaa­mi­sek­si väki­val­lal­ta, kiu­saa­mi­sel­ta ja häi­rin­näl­tä. 

 

Oppiva yhteisö 

Kuo­pi­on lu­ki­ois­sa edis­te­tään koko yh­tei­sön ta­voit­teel­lis­ta op­pi­mis­ta ja työs­ken­te­lyä. Ilma­pii­ri teh­dään tur­val­li­sek­si ja vä­lit­tä­väk­si, ja toi­min­ta on opis­ke­li­ja­läh­töis­tä.   

Opis­ke­li­joi­den eri­lai­set ta­vat op­pia huo­mi­oi­daan ja nii­tä tu­e­taan vah­vis­ta­vien käy­tän­tei­den avul­la. Tu­ke­na opis­ke­lus­sa ja jak­sa­mi­ses­sa on koko kou­lu­yh­tei­sö. Yh­teis­työ ja vuo­ro­vai­ku­tus huol­ta­jien kans­sa on jat­ku­vaa (esim. Wil­ma, huol­ta­jien il­lat).  

Jat­ku­va op­pi­mi­nen nä­kyy myös kan­sal­li­ses­sa ja kan­sain­vä­li­ses­sä yh­teis­työs­sä mui­den oppi­lai­tos­ten ja kou­lu­tus­as­tei­den, kult­tuu­ri- ja tut­ki­mus­lai­tos­ten sekä työ- ja elin­kei­no­e­lä­män kans­sa esim. vie­rai­lu­jen ja yh­teis­pro­jek­tien jär­jes­tä­mi­se­nä. Näin opis­ke­li­jaa oh­ja­taan ak­tii­vi­sek­si toi­mi­jak­si ja op­pi­jak­si yh­teis­kun­taan ja glo­ba­li­soi­tu­nee­seen maa­il­maan. Täs­sä­kin käy­te­tään di­gi­ta­li­saa­ti­on tar­jo­a­mia mah­dol­li­suuk­sia yh­tei­söl­li­ses­sä op­pi­mi­ses­sa. 

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­ki­os­sa otam­me huo­mi­oon opis­ke­li­jan yk­si­löl­li­sen ke­hi­tyk­sen, hy­vin­voin­nin, op­pi­mi­sen ja jak­sa­mi­sen. Ly­se­os­sa luom­me ja yllä­pi­däm­me tur­val­lis­ta ja vä­lit­tä­vää ilma­pii­riä. Vuo­ro­vai­ku­tus to­teu­tuu yh­tei­sön jä­sen­ten joka­päi­väi­sis­sä ar­ki­sis­sa koh­taa­mi­sis­sa sekä opis­ke­li­ja­kun­nan ja opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­sen ak­tii­vi­ses­sa toi­min­nas­sa. Ly­se­on hal­lin­non ja opis­ke­li­ja­ryh­mien vas­tuu­hen­ki­löi­den sään­nöl­li­set ta­paa­mi­set sy­ven­tä­vät yh­teis­työ­tä ja vuo­ro­vai­ku­tus­ta.  

Su­ju­va arki luo Ly­se­on yh­tei­söl­li­syy­den pe­rus­tan. Ar­jen su­ju­vuut­ta edis­tä­vät ak­tii­vi­nen ryh­män­oh­jaus­toi­min­ta sekä opet­ta­jien ja opis­ke­li­joi­den vä­li­nen avoin vuo­ro­vai­ku­tus, joi­den avul­la luo­daan vä­lit­tä­vä, kan­nus­ta­va ja myön­tei­nen ilma­pii­ri. Ly­se­os­sa val­lit­see op­pi­mi­sen ja te­ke­mi­sen mei­nin­ki, joka kan­nus­taa koko kou­lu­yh­tei­sön jat­ku­vaan op­pi­mi­seen.    

Ke­hi­täm­me toi­min­taam­me mm. luku­vuo­si­ky­se­lyi­den sekä sään­nöl­li­ses­ti ke­rät­tä­vien opin­to­jak­so­pa­laut­tei­den avul­la. Osa toi­min­tam­me ke­hit­tä­mis­tä on myös ak­tii­vi­nen tuu­to­ri­toi­min­ta sekä oppi­aine­koh­tai­nen ver­tais­oh­jaus. Tär­keä osa oppi­aine­koh­tais­ta ke­hi­tys­työ­tä on myös ma­te­ma­tii­kan ja luon­non­tie­tei­den seu­ra Sig­man toi­min­ta. Nor­maa­liin ar­keen kuu­luu se, että opis­ke­li­joi­ta kuun­nel­laan opin­to­jak­so­jen to­teu­tuk­sia suun­ni­tel­ta­es­sa.  

Ly­seo on ver­kos­toi­tu­nut kan­sal­li­ses­ti ja kan­sain­vä­li­ses­ti. Lä­hei­siä yh­teis­työ­ta­ho­ja ovat esi­mer­kik­si kou­lun oma van­hem­pain­yh­dis­tys, kau­pun­gin muut lu­ki­ot ja pe­rus­kou­lut, Itä-Suo­men yli­o­pis­to sekä muut Suo­men kor­ke­a­kou­lut, va­kiin­tu­neet kan­sain­vä­li­set yh­teis­työ­oppi­lai­tok­set (Shang­hai Pu­dong, Rat­he­now, Got­lan­ti), kan­sal­li­nen lu­ki­oi­den ke­hit­tä­mis­ver­kos­to sekä vii­den kou­lu­tuk­sen­jär­jes­tä­jän Vii­si­a­pi­la-ver­kos­to. 

Osallisuus ja yhteisöllisyys 

Kai­kis­sa Kuo­pi­on lu­ki­ois­sa toi­mii ak­tii­vi­nen opis­ke­li­ja­kun­ta, jon­ka hal­li­tuk­sen jä­se­net va­li­taan demo­kraat­ti­sil­la vaa­leil­la. Opis­ke­li­ja­kun­nan teh­tä­vä­nä on omal­ta osal­taan ak­ti­voi­da kou­lun toi­min­ta­kult­tuu­ria esi­mer­kik­si jär­jes­tä­mäl­lä kai­kil­le opis­ke­li­joil­le suun­nat­tu­ja ta­pah­tu­mia.   

En­sim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­joi­ta pe­reh­dy­te­tään kou­lun opis­ke­lu­ym­pä­ris­töön ja toi­min­ta­kult­tuu­riin ak­tii­vi­sel­la tu­tor­toi­min­nal­la. Jo­kai­sel­la opis­ke­li­jal­la on mah­dol­li­suus ha­keu­tua tu­tor­toi­min­taan. Kou­luis­sa jär­jes­te­tään myös ky­se­ly­jä, jois­sa jo­kai­sel­la opis­ke­li­jal­la on mah­dol­li­suus vai­kut­taa kou­lun toi­min­ta­kult­tuu­riin.   

Kuo­pi­on lu­ki­ois­sa opis­ke­li­joil­la on mah­dol­li­suus suo­rit­taa ak­tii­vi­sen kan­sa­lai­sen pas­si, jon­ka avul­la opis­ke­li­ja osoit­taa toi­min­tan­sa ja ak­tii­vi­suu­ten­sa suh­tees­sa yh­teis­kun­taan. Pas­sin suo­rit­ta­mi­ses­ta opis­ke­li­ja saa opin­to­pis­tei­tä.  

Osal­li­suut­ta ja yh­tei­söl­li­syyt­tä to­teu­te­taan Kuo­pi­on lu­ki­ois­sa te­ke­mäl­lä ak­tii­vi­ses­ti yh­teis­työ­tä pai­kal­lis­ten kult­tuu­ri- ja tut­ki­mus­lai­tos­ten sekä työ- ja elin­kei­no­e­lä­män kans­sa.  

Ryh­män­oh­jauk­ses­sa py­ri­tään har­jaan­nut­ta­maan sekä yh­tei­söl­li­siä toi­min­ta­ta­po­ja ryh­män si­säl­lä että kar­toit­ta­maan yk­si­löl­li­siä tar­pei­ta ryh­män­oh­jaa­jan haas­tat­te­luis­sa. 

Kuo­pi­on Ly­se­os­sa li­sääm­me yh­tei­söl­li­syyt­tä, osal­li­suut­ta ja ryh­mäy­ty­mis­tä sil­lä, että opis­ke­li­jat opis­ke­le­vat en­sim­mäi­sen lu­ki­o­vuo­den ai­ka­na pää­osan opin­nois­taan oman pe­rus­ryh­män­sä kans­sa. En­sim­mäi­sen opin­to­vuo­den ai­ka­na kes­ki­tym­me myös ryh­män­oh­jaus­toi­min­nas­sam­me sii­hen, että opis­ke­li­ja kiin­nit­tyy kou­lu­yh­tei­söön. Sa­mal­la opis­ke­li­jat pe­reh­ty­vät ly­se­o­lai­sen ar­keen ja lu­kio-opis­ke­lun ta­poi­hin. Täs­sä työs­sä mer­kit­tä­vä roo­li on ryh­män­oh­jaus­toi­min­nan ja opin­to-oh­jauk­sen li­säk­si Ly­se­on moni­puo­li­sel­la tuu­to­ri­toi­min­nal­la. Osal­li­suu­den ja yh­tei­söl­li­syy­den to­teu­tu­mis­ta sekä nii­tä tu­ke­vaa toi­min­taa ar­vi­oim­me luku­vuo­sit­tain to­teu­tet­ta­vil­la opis­ke­li­ja­ky­se­lyil­lä.     

Ly­se­os­sa opis­ke­li­ja­kun­nal­la on edus­tus kou­lun tii­meis­sä ja mah­dol­li­suus osal­lis­tua opet­ta­jain­ko­kouk­siin. Opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tus toi­mii kaik­kien ly­se­o­lais­ten hy­väk­si ja jär­jes­tää yh­tei­söl­li­syyt­tä ja osal­li­suut­ta li­sää­viä ta­pah­tu­mia luku­vuo­den ai­ka­na. Jär­jes­täm­me Ly­se­os­sa li­säk­si sään­nöl­li­ses­ti opis­ke­li­ja­ryh­mien vas­tuu­hen­ki­löi­den ja hal­lin­non ta­paa­mi­sia, jois­sa py­rim­me ke­hit­tä­mään yh­des­sä muun mu­as­sa yh­tei­söl­li­syyt­tä ja osal­li­suut­ta li­sää­viä toi­min­ta­mal­le­ja.  

Kan­nus­tam­me kaik­kia Ly­se­on opis­ke­li­joi­ta osal­lis­tu­maan yh­tei­söl­li­syy­den ke­hit­tä­mi­seen ja yh­teis­kun­nal­li­seen osal­lis­tu­mi­seen. Ly­se­on avoin kes­kus­te­lu­kult­tuu­ri ja myön­tei­nen ilma­pii­ri mah­dol­lis­ta­vat jo­kai­sen yh­tei­sön jä­se­nen ak­tii­vi­sen osal­lis­tu­mi­sen. Ha­lu­am­me, että jo­kai­nen kou­lu­yh­tei­söm­me jä­sen tu­lee kuul­luk­si ja näh­dyk­si oma­na it­se­nään. Huo­mi­oim­me toi­nen toi­sem­me ar­jen koh­taa­mi­sis­sa.   

 

Hyvinvointi ja kestävä tulevaisuus 

Kuo­pi­on lu­ki­ois­sa toi­mi­taan avoi­mes­ti, toi­sis­ta vä­lit­tä­en ja ar­vos­ta­en. Opis­ke­li­joi­ta oh­ja­taan kiin­nit­tä­mään huo­mi­o­ta lii­kun­nan, le­von ja ra­vin­non mer­ki­tyk­seen. Nämä kol­me osa-alu­et­ta ovat tär­kei­tä koko­nais­val­tai­sen hy­vin­voin­nin kan­nal­ta. Kou­lu­ruo­kai­lus­sa ko­ros­te­taan ter­vey­del­li­siä seik­ko­ja ja so­si­aa­li­sia näkö­koh­tia sekä huo­mi­oi­daan ruo­ka­hä­vi­kin vä­hen­tä­mis­tä.  

Opis­ke­li­jat ovat mu­ka­na ke­hit­tä­mäs­sä lu­ki­oi­hin toi­min­ta­mal­le­ja, joil­la edis­te­tään kes­tä­vän elä­män­ta­van to­teu­tu­mis­ta. 

Opis­ke­li­jan hy­vin­voin­nin tu­ke­mi­sek­si jär­jes­te­tään opis­ke­lu­huol­toa, jos­sa tu­ke­na toi­mi­vat kou­lu­psy­ko­lo­gi, kou­lu­ku­raat­to­ri, eri­tyis­o­pet­ta­ja ja opin­to-oh­jaa­jat sekä ryh­män­oh­jaa­jat.  

Kuo­pi­on lu­ki­ois­sa käy­te­tään myös eri­lai­sia hy­vin­voin­tia tu­ke­via tie­to­tek­ni­siä so­vel­luk­sia. 

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­ki­os­sa hy­vin­voin­ti nä­kyy su­ju­vas­sa ar­jes­sa: Ly­se­oon on mu­ka­va tul­la ja siel­tä voi kou­lu­päi­vän jäl­keen läh­teä hy­vil­lä mie­lin. Opis­ke­li­jan luku­vuo­si, sen si­säl­tä­mät jak­sot sekä päi­vit­täi­nen aika­tau­lu ra­ken­ne­taan niin, että arki tu­kee op­pi­mis­ta. Tur­val­li­nen ja viih­tyi­sä työs­ken­te­ly-ym­pä­ris­tö mah­dol­lis­taa kes­kit­ty­mi­sen olen­nai­seen.  

Koko yh­tei­sön pe­da­go­gi­nen hy­vin­voin­ti on Ly­se­os­sa tär­ke­ää. Sitä vah­vis­ta­vat muun mu­as­sa moni­puo­li­nen, kai­kil­le op­pi­joil­le tar­koi­tet­tu paja­toi­min­ta sekä opet­ta­jien am­ma­til­lis­ten val­miuk­sien li­sää­mi­nen. Opis­ke­li­jaa oh­ja­taan tun­nis­ta­maan omat vah­vuu­ten­sa ja hyö­dyn­tä­mään nii­tä.  

Hy­vin­voin­tia li­sää­vät myös lii­kun­ta­tuu­to­rei­den jär­jes­tä­mät lii­kun­nal­li­set tuo­ki­ot sekä op­pi­mi­sen tu­keen liit­ty­vät tuki­toi­met, ku­ten Hy­vin­voin­tia ja stres­sin­hal­lin­taa -opin­to­jak­so. Li­säk­si op­pi­mi­sen tuen ja opis­ke­lu­huol­lon pal­ve­lut ovat tar­jol­la Ly­se­on ar­jes­sa.     

Kes­tä­vän tu­le­vai­suu­den ra­ken­ta­mi­sek­si Ly­se­ol­la toi­mii ak­tii­vi­nen ym­pä­ris­tö­tii­mi.  Ly­seo on yksi Kuo­pi­on kau­pun­gin kier­to­ta­lous- ja re­surs­si­vii­saus­toi­min­ta­ta­po­ja edis­tä­vis­tä Vik­su-yk­si­köis­tä. Kai­kes­sa kou­lun toi­min­nas­sa huo­mi­oi­daan YK:n kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen Agen­da 2030 –ta­voit­teet. Huo­mi­oim­me kai­kes­sa kou­lun toi­min­nas­sa Agen­da 2030:n ta­voit­teet. Kes­tä­vää tu­le­vai­suut­ta ra­ken­taa omal­ta osal­taan Ly­se­on avoi­meen vuo­ro­vai­ku­tuk­seen pe­rus­tu­va ilma­pii­ri.  

Koko Ly­se­on kou­lu­yh­tei­sön hy­vin­voin­tia li­sää aja­tus sii­tä, että yh­tei­sön jä­se­net ovat läs­nä toi­si­aan var­ten: Ly­se­os­sa kaik­ki asi­at ovat yh­tei­siä ja koko kou­lu oh­jaa ja opas­taa. 

 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 

Kuo­pi­on lu­ki­ois­sa kiu­saa­mi­seen, häi­rin­tään ja epä­a­si­al­li­seen käy­tök­seen puut­tu­mi­sen toi­min­ta­mal­lit on mää­ri­tel­ty tar­kem­min Kuo­pi­on lu­ki­oi­den tasa-arvo- ja yh­den­ver­tai­suus­suun­ni­tel­mas­sa sekä suun­ni­tel­mas­sa opis­ke­li­jan suo­jaa­mi­sek­si väki­val­lal­ta, kiu­saa­mi­sel­ta ja häi­rin­näl­tä.   

Suku­puo­li­tie­toi­suus (suku­puo­li­sen­si­tii­vi­syys) huo­mi­oi­daan si­ten, että kaik­kia opis­ke­li­joi­ta, hen­ki­lös­tön jä­se­niä ja vie­rai­li­joi­ta koh­del­laan yh­den­ver­tai­ses­ti ja kun­ni­oit­ta­vas­ti huo­li­mat­ta hei­dän suku­puo­les­taan tai suku­puo­len il­mai­sus­taan. Suku­puo­leen, suku­puo­li-iden­ti­teet­tiin tai suku­puo­len il­mai­suun koh­dis­tu­vaa syr­jin­tää ja vä­hek­syn­tää tai suku­puo­leen pe­rus­tu­vaa ja sek­su­aa­lis­ta häi­rin­tää ei hy­väk­sy­tä.  

Kou­lu­tus- ja ura­oh­jauk­ses­sa ei oh­ja­ta suku­puo­lit­tu­nei­siin va­lin­toi­hin. 

Kuo­pi­on Ly­se­os­sa koh­te­lem­me toi­si­am­me tasa­puo­li­ses­ti, oi­keu­den­mu­kai­ses­ti ja kun­ni­oit­ta­vas­ti.  Hy­väk­sym­me jo­kai­sen yk­si­lö­nä – sel­lai­se­na kuin hän on.  Yh­tei­sö tar­vit­see mei­tä kaik­kia; suku­puo­lem­me, kult­tuu­ri­nen taus­tam­me, us­kon­tom­me tai sek­su­aa­li­nen suun­tau­tu­mi­sem­me ei mää­ri­tä ar­vo­am­me ih­mi­si­nä ja yh­tei­sön jä­se­ni­nä.  

Yh­tei­ses­ti so­vi­tut käy­tän­teet luo­vat oi­keu­den­mu­kai­suu­den pe­rus­tan. Olem­me kaik­ki toi­sil­lem­me esi­ku­via oi­keu­den­mu­kai­suu­des­sa.    

Huo­mi­oim­me eri­lai­set op­pi­jat käyt­tä­mäl­lä ope­tus- ja op­pi­mis­me­ne­tel­miä moni­puo­li­ses­ti. Ly­se­os­sa tu­em­me opis­ke­li­joi­ta niin, että he voi­vat me­nes­tyä opin­nois­saan par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la omien ky­ky­jen­sä mu­kaan. Ar­vi­oin­ti on yh­den­ver­tais­ta: oi­keu­den­mu­kais­ta, tasa­puo­lis­ta ja läpi­nä­ky­vää. Opet­ta­ja ja opis­ke­li­jat käy­vät opin­to­jak­son alus­sa läpi ar­vi­oin­tiin liit­ty­vät käy­tän­teet. 

 

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus 

Kuo­pi­on lu­ki­ois­sa py­ri­tään huo­mi­oi­maan oman maan kult­tuu­ri- ja kie­li­pe­rin­nön li­säk­si taus­tal­taan eri kult­tuu­reis­ta tu­le­vien opis­ke­li­joi­den kult­tuu­ris­ta ja kie­lel­lis­tä mo­ni­nai­suut­ta. Kai­kis­sa Kuo­pi­on lu­ki­ois­sa on moni­puo­lis­ta kan­sain­vä­lis­tä toi­min­taa opis­ke­li­ja­vaih­don ja mui­den eri kan­sain­väli­syys­hank­kei­den myö­tä.  

Ope­tuk­ses­sa kiin­ni­te­tään eri­tyis­tä huo­mi­o­ta eri tie­teen­a­lo­jen kie­len, ku­vien ja kä­sit­teis­tön hal­lin­taan sekä moni­luku­tai­toon. Opis­ke­li­ja har­jaan­tuu myös sa­nal­lis­ta­maan te­ke­mään­sä ja ko­ke­maan­sa.   

Vie­ras­kie­lis­ten opis­ke­li­joi­den ko­tou­tu­mis­ta tu­e­taan vah­vis­ta­mal­la ope­tus­kie­len hal­lin­taa osa­na kaik­kien oppi­ai­nei­den ope­tus­ta ja oppi­lai­tok­sen muu­ta toi­min­taa. 

Kuo­pi­on Ly­se­on toi­min­nas­sa yh­dis­ty­vät vah­vas­ti kou­lun pit­kä his­to­ria, suo­ma­lai­nen ja län­si­mai­nen kult­tuu­ri­pe­rin­tö sekä kult­tuu­ri­ses­ti mo­ni­nai­nen nyky­päi­vä. His­to­ria ja pe­rin­teet nä­ky­vät vah­vas­ti myös kou­lun juh­la­pe­rin­tees­sä, ku­ten Ly­se­on päi­väs­sä. Nyky­ajan kult­tuu­ri­nen ja kie­lel­li­nen mo­ni­nai­suus nä­kyy ar­jes­sam­me mo­nel­la ta­val­la: koti­kan­sain­vä­li­syy­te­nä, opis­ke­li­joi­den eri­lai­si­na kult­tuu­ri- ja kie­li­taus­toi­na, mo­ni­na kou­lun käy­tä­vil­lä kuu­lu­vi­na kie­li­nä sekä eri oppi­ai­nei­den ope­tus­si­säl­löis­sä.  

Kan­sain­vä­li­syys nä­kyy vah­va­na myös kou­lum­me IB-lin­jan toi­min­nas­sa sekä yh­teis­työs­sä ys­tä­vyys­kou­lu­jem­me kans­sa (muun mu­as­sa Shang­hai-Pu­dong Kii­nas­sa, Rat­he­now Sak­sas­sa).  

Hy­väk­sym­me eri­lai­suu­den ja eri­lai­set mie­li­pi­teet, ar­vos­tam­me eri­lai­sia ta­po­ja ja kult­tuu­re­ja sekä vas­tus­tam­me tie­toi­ses­ti kai­ken­lais­ta ra­sis­mia. Kie­lel­li­nen ja kult­tuu­ri­nen eri­lai­suus on meil­le rik­kaus ja voi­ma­vara. 

(LOPS 2021)

Kuva: Miia Ko­po­nen 15E

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2022-2023 en­sim­mäi­sen ja toi­sen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le15.6.2022