Opintojakson suorittaminen opetukseen osallistumatta

Opis­ke­li­ja voi suo­rit­taa jon­kin opin­to­jak­son ko­ko­naan tai osit­tain myös osal­lis­tu­mat­ta ope­tuk­seen. Lu­van it­se­näi­seen työs­ken­te­lyyn an­taa reh­to­ri opet­ta­jan suo­si­tuk­ses­ta. Lupa ano­taan kans­li­as­ta saa­ta­val­la lo­mak­keel­la. Täy­tet­ty­ään lo­mak­keen opis­ke­li­ja
a) neu­vot­te­lee asi­as­ta ai­neen­o­pet­ta­jien kans­sa ja
b) tuo sen jäl­keen lo­mak­keen hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti reh­to­ril­le.
Reh­to­ri myön­tää tai epää lu­van tar­kis­tet­tu­aan opis­ke­li­jan muut it­se­näi­set suo­ri­tuk­set.
 

Opis­ke­li­jal­la tu­lee olla näyt­töä sii­tä, että hän pys­tyy mää­rä­tie­toi­seen ja it­se­näi­seen työs­ken­te­lyyn. Lu­paa opin­to­jak­son it­se­näi­seen suo­rit­ta­mi­seen ei an­ne­ta esi­mer­kik­si sil­loin, kun opis­ke­li­jal­la on kes­ken jää­nei­tä opin­to­jak­so­ja tai it­se­näi­siä suo­ri­tuk­sia. 

Opis­ke­li­jan on anot­ta­va it­se­näis­tä suo­ri­tus­ta hy­vis­sä ajoin – vii­meis­tään en­nen päät­tö­vii­kkoa seu­raa­vaa jak­soa var­tenLu­paa it­se­näi­seen suo­rit­ta­mi­seen ei myön­ne­tä kes­ken opin­to­jak­son; jos siis opis­ke­li­ja on aloit­ta­nut opin­to­jak­son suo­rit­ta­mi­sen, hä­nel­le ei myön­ne­tä tä­män opin­to­jak­son it­se­näi­sen suo­rit­ta­mi­sen lu­paa enää sa­man jak­son ai­ka­na. 

Opis­ke­li­jal­la voi olla vain yksi it­se­näi­nen suo­ri­tus ker­ral­laan – ke­sän ai­ka­na kui­ten­kin kak­si. Uut­ta it­se­näi­sen suo­ri­tuk­sen lu­paa voi anoa sit­ten, kun edel­li­nen suo­ri­tus on val­mis. 

Kuo­pi­on lu­ki­oi­den ope­tus­suun­ni­tel­maan on kir­jat­tu, mit­kä opin­to­jak­sot voi­daan edel­lyt­tää it­se­näi­ses­ti opis­kel­ta­vik­si tai joi­ta toi­saal­ta ei voi it­se­näi­ses­ti suo­rit­taa. 

It­se­näi­ses­ti opis­kel­lun opin­to­jak­son opin­nois­ta edel­ly­te­tään hy­väk­syt­ty arvo­sana eli it­se­näi­ses­ti opis­kel­lus­ta opin­to­jak­sos­ta ei voi saa­da hy­lät­tyä arvo­sa­naa 4.  Jos opis­ke­li­ja kes­keyt­tää opin­to­jak­son suo­rit­ta­mi­sen, on opis­ke­li­jan il­moi­tet­ta­va sii­tä opet­ta­jal­le. 

Etäopiskelu 

Lu­kio-opis­ke­lu on läh­tö­koh­tai­ses­ti lähi­o­pe­tus­ta. Mah­dol­li­seen etä­o­pis­ke­luun tu­lee olla pai­na­va ter­vey­del­li­nen syy ja lää­kä­rin­to­dis­tus. Lu­van etä­o­pis­ke­luun an­taa reh­to­ri. 

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2022-2023 en­sim­mäi­sen ja toi­sen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le15.6.2022