Laaja-alainen osaaminen

Laa­ja-alai­sel­la osaa­mi­sel­la on lu­ki­o­kou­lu­tus­ta eheyt­tä­vä teh­tä­vä. Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen osa-alu­eet muo­dos­ta­vat lu­ki­on oppi­ai­nei­den yh­tei­set ta­voit­teet. Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen ko­ko­nai­suus on ku­vat­tu alla ole­vas­sa ku­vi­os­sa.

Lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teis­sa ku­va­tut oppi­ai­nei­den oppi­mää­rät muo­dos­ta­vat lu­ki­o­kou­lu­tuk­ses­sa saa­vu­tet­ta­van osaa­mi­sen pe­rus­tan. Lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen teh­tä­vän mu­kai­nen yleis­si­vis­tys ra­ken­tuu oppi­ai­neis­sa mää­ri­tel­lys­tä tie­don­ala­koh­tai­ses­ta osaa­mi­ses­ta, jota laa­ja-alai­nen osaa­mi­nen tu­kee ja sy­ven­tää.

Laa­ja-alai­nen osaa­mi­nen kä­sit­tää opis­ke­li­jan hy­vään yleis­si­vis­tyk­seen ja hy­väk­si ih­mi­sek­si kas­va­mi­seen, kes­tä­vän tu­le­vai­suu­den ra­ken­ta­mi­seen sekä jat­ko-opin­to-, työ­e­lä­mä- ja kan­sain­väli­syys­val­miuk­siin tar­vit­ta­vien tie­to­jen, tai­to­jen, ar­vo­jen, asen­tei­den ja tah­don muo­dos­ta­man ko­ko­nai­suu­den.

Lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen arvo­pe­rus­ta, op­pi­mis­kä­si­tys ja toi­min­ta­kult­tuu­ri luo­vat pe­rus­tan laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen ke­hit­ty­mi­sel­le. Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen osa-alu­ei­den ta­voit­tei­siin py­ri­tään kai­kis­sa lu­kio-opin­nois­sa. Ku­kin oppi­aine lä­hes­tyy laa­ja-alais­ta osaa­mis­ta oman tie­don- ja tie­teen­a­lan­sa läh­tö­koh­dis­ta. Laa­ja-alai­nen osaa­mi­nen on kes­kei­nen osa sekä oppi­aine­koh­tai­sia että oppi­ai­nei­ta yh­dis­tä­viä opin­to­ja.

Laa­ja-alais­ta osaa­mis­ta ke­hit­tä­vis­sä opin­nois­sa opis­ke­li­ja sy­ven­tää osaa­mis­taan tar­kas­te­le­mal­la moni­ta­hoi­sia kult­tuu­ri­sia ja yh­teis­kun­nal­li­sia il­mi­öi­tä sekä nii­den yh­teyk­siä ja kes­ki­näis­riip­pu­vuuk­sia. Opis­ke­li­ja op­pii so­vel­ta­maan ai­em­min op­pi­maan­sa sekä ha­ke­maan, tul­kit­se­maan, ar­vot­ta­maan, ja­ka­maan ja tuot­ta­maan tie­toa eri muo­dois­sa, ym­pä­ris­töis­sä ja eri­lai­sis­sa yh­tei­söis­sä sekä eri­lais­ten vä­li­nei­den avul­la. Ke­hit­ty­vä laa­ja-alai­nen osaa­mi­nen tu­kee opis­ke­li­joi­den kriit­ti­sen ajat­te­lun, yh­teis­työ­tai­to­jen, luo­van on­gel­man­rat­kai­sun, op­pi­maan op­pi­mi­sen ja elin­i­käi­sen op­pi­mi­sen tai­to­jen ke­hit­ty­mis­tä.

Edel­lä esi­te­tyn ku­vi­on mu­kai­ses­ti kai­kil­le lu­ki­oil­le yh­tei­siä laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen osa-alu­ei­ta on kuu­si. Ne muo­dos­ta­vat toi­si­aan täy­den­tä­vän ja yh­dis­tä­vän ko­ko­nai­suu­den. Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen osa-alu­eet ovat

Kaik­kia osa-alu­ei­ta opis­kel­ta­es­sa on tar­koi­tus, että opis­ke­li­ja

Laa­ja-alais­ta osaa­mis­ta täy­den­ne­tään ja konk­re­ti­soi­daan pai­kal­li­ses­sa ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa kun­kin oppi­ai­neen koh­dal­la sekä jo­kai­sen opin­to­jak­son ku­vauk­ses­sa. Laa­ja-alai­nen osaa­mi­nen ote­taan huo­mi­oon lu­ki­on toi­min­ta­kult­tuu­ris­sa. Sen to­teu­tus­ta täy­den­ne­tään ope­tus­suun­ni­tel­maan si­säl­ly­tet­tä­vis­sä kor­ke­a­kou­lu­o­pin­toi­hin ja työ­e­lä­mään tu­tus­tu­mi­sen sekä kan­sain­vä­li­sen osaa­mi­sen jär­jes­te­ly­jen ku­vauk­sis­sa. Te­maat­tis­ten opin­to­jen si­säl­tö­jä voi­daan va­li­ta laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen osa-alu­eis­ta.

Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen osa-alu­ei­den yk­si­tyis­koh­tai­sem­mat ta­voit­teet ovat seu­raa­vat. Osa-alu­eet ja nii­den ta­voit­teet ete­ne­vät yk­si­löl­li­ses­tä näkö­kul­mas­ta laa­jem­piin yh­teyk­siin.

Hy­vin­voin­ti­o­saa­mi­nen

Opis­ke­li­ja ra­ken­taa iden­ti­teet­ti­ään tun­nis­ta­mal­la vah­vuuk­si­aan ja ke­hit­tä­mis­koh­tei­taan sekä sy­ven­tä­mäl­lä osaa­mis­taan li­sään­ty­vän itse­tun­te­muk­sen poh­jal­ta. Lu­kio-opin­not ke­hit­tä­vät opis­ke­li­jan epä­var­muu­den sie­to­ky­kyä, sin­nik­kyyt­tä ja luot­ta­mus­ta tu­le­vai­suu­teen.

Opis­ke­li­ja ym­mär­tää ter­vey­den ja ter­veel­lis­ten elä­män­ta­po­jen mer­ki­tyk­sen sekä vaa­lii fyy­sis­tä, psyyk­kis­tä ja so­si­aa­lis­ta toi­min­ta­ky­ky­ään ja hy­vin­voin­ti­aan. Opis­ke­li­ja omak­suu hy­vin­voin­ti­aan tu­ke­via ja iloa tuot­ta­via toi­min­ta­ta­po­ja sekä tun­nis­taa nii­tä edis­tä­viä yh­tei­sö­jä. Riit­tä­vä fyy­si­nen ak­tii­vi­suus, uni, opis­ke­lu­päi­vän ai­kai­set tauot ja ter­veel­li­nen ra­vin­to tu­ke­vat op­pi­mis­ta sekä opis­ke­li­jan jak­sa­mis­ta ja pa­lau­tu­mis­ta. Opis­ke­li­ja vah­vis­taa myös elä­män­ta­po­ja, jois­sa ko­ros­tu­vat it­sel­le mer­ki­tyk­sel­li­nen kult­tuu­ri, tek­no­lo­gi­an vas­tuul­li­nen käyt­tö ja eet­ti­syys.

Opis­ke­li­ja toi­mii ak­tii­vi­ses­ti oman ja tois­ten hy­vin­voin­nin ja tur­val­li­suu­den hy­väk­si. Lu­kio-opin­not ke­hit­tä­vät opis­ke­li­jan val­miuk­sia tun­nis­taa myös hy­vin­voin­tia ja tur­val­li­suut­ta hei­ken­tä­viä te­ki­jöi­tä, ku­ten uu­pu­mus­ta, kiu­saa­mis­ta ja häi­rin­tää, ja osal­lis­tua nii­den eh­käi­se­mi­seen. Opis­ke­li­ja saa val­miuk­sia ha­keu­tua itse tai oh­ja­ta mui­ta ha­keu­tu­maan pal­ve­lu­jär­jes­tel­mien pii­riin on­gel­ma- ja poik­keus­ti­lan­teis­sa.

Lu­kio-opin­nois­sa tu­tus­tu­taan yh­teis­kun­nal­li­siin, kult­tuu­ri­siin ja glo­baa­lei­hin kei­noi­hin, joi­den avul­la edis­te­tään yh­tei­sö­jen ja eko­sys­tee­mien hy­vin­voin­tia. Opis­ke­li­joil­le tar­jo­taan mah­dol­li­suus toi­mia ja op­pia yh­des­sä sekä löy­tää ta­po­ja koh­da­ta muut­tu­van maa­il­man epä­var­muut­ta.

Vuo­ro­vai­ku­tus­o­saa­mi­nen

Hy­vän vuo­ro­vai­ku­tuk­sen läh­tö­koh­ta on myö­tä­tun­to, joka mah­dol­lis­taa mer­ki­tyk­sel­li­syy­den ko­ke­mi­sen. Opis­ke­li­ja saa ko­kea kuu­lu­van­sa lu­ki­o­yh­tei­söön, ja hän tu­lee kuul­luk­si oma­na it­se­nään. Opis­ke­li­ja ke­hit­tää vuo­ro­vai­ku­tus­o­saa­mis­taan tun­nis­ta­mal­la, kä­sit­te­le­mäl­lä ja sää­te­le­mäl­lä tun­tei­taan. Hän op­pii myös kuun­te­le­maan, kun­ni­oit­ta­maan ja en­na­koi­maan tois­ten tun­tei­ta ja nä­ke­myk­siä sekä nii­den il­mai­su­ja. Hän op­pii käyt­tä­mään tun­tei­ta voi­ma­va­ra­na vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa.

Vuo­ro­vai­ku­tus­ta opi­taan yh­des­sä ja yh­teis­työs­sä sekä eri­lai­sis­sa ym­pä­ris­töis­sä. Sa­mal­la opis­ke­li­jat ke­hit­tä­vät kie­li­tie­toi­suut­taan ja moni­luku­tai­to­aan. He ym­mär­tä­vät nii­den kes­kei­sen mer­ki­tyk­sen tie­don tuot­ta­mi­ses­sa ja tul­kin­nas­sa sekä rat­kai­su­jen et­si­mi­ses­sä. Vuo­ro­vai­ku­tus­o­saa­mi­nen tu­kee opis­ke­li­joi­ta hei­dän aset­ta­es­saan ta­voit­tei­ta opis­ke­lul­leen ja muul­le toi­min­nal­leen.

Lu­kio-opin­not an­ta­vat opis­ke­li­jal­le val­miuk­sia ra­ken­ta­vaan vuo­ro­vai­ku­tuk­seen. Hän sy­ven­tää ky­ky­ään kä­si­tel­lä ris­ti­rii­to­ja ja konf­lik­te­ja ra­ken­ta­vas­ti ja myös so­vit­te­lun kei­noin. Opis­ke­li­ja saa ko­ke­muk­sia toi­min­nas­ta vies­tien ja mer­ki­tys­ten vä­lit­tä­jä­nä myös kie­li- ja kult­tuu­ri­ra­jo­ja ylit­tä­väs­sä vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa.

Vuo­ro­vai­ku­tus­o­saa­mi­sen ke­hit­tä­mi­ses­sä poh­di­taan sa­nan­va­pau­den mer­ki­tys­tä, sen vas­tuul­lis­ta käyt­töä sekä tie­don­kä­si­tyk­sen ja tie­don­vä­li­tyk­sen muut­tu­mis­ta eri näkö­kul­mis­ta. Opis­ke­li­ja hah­mot­taa ra­ken­ta­van vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ja kult­tuu­rien­vä­li­sen ym­mär­ryk­sen mer­ki­tyk­sen kes­tä­väl­le tu­le­vai­suu­del­le, demo­kra­ti­al­le ja rau­hal­le.

Moni­tie­tei­nen ja luo­va osaa­mi­nen

Moni­tie­tei­nen osaa­mi­nen tu­kee opis­ke­li­jan ajat­te­lun, nä­ke­mys­ten ja toi­min­nan eet­tis­ten, es­teet­tis­ten ja eko­lo­gis­ten arvo­läh­tö­koh­tien poh­din­taa. Hän tu­tus­tuu eri­lai­siin tie­don­han­kin­nan ja -esit­tä­mi­sen ta­poi­hin ja har­jaan­tuu käyt­tä­mään nii­tä. Sa­mal­la hän vah­vis­taa ky­ky­ään ar­vi­oi­da tie­don luo­tet­ta­vuut­ta. Opis­ke­li­ja tot­tuu ar­vi­oi­maan eri­lai­sen tie­don tar­peel­li­suut­ta ja mer­kit­tä­vyyt­tä elä­män­hal­lin­nan, opis­ke­lun ja työ- ja jat­ko-opin­to­suun­ni­tel­mien­sa sekä eri yh­tei­sö­jen­sä kan­nal­ta. Tätä konk­re­ti­soi­daan tu­tus­tu­mal­la kor­ke­a­kou­lu­o­pis­ke­lun ja työs­sä op­pi­mi­sen ta­poi­hin ra­ken­taa tie­toa ja hyö­dyn­tää osaa­mis­ta. Sa­mal­la opis­ke­li­ja vah­vis­taa op­pi­maan op­pi­mi­sen tai­to­jaan sekä val­miuk­si­aan jat­ko-opin­toi­hin ja mui­ta elä­män­vai­hei­ta var­ten.

Opis­ke­li­jan moni­luku­tai­toa sy­ven­ne­tään ta­voit­teel­li­ses­ti. Moni­luku­tai­to pe­rus­tuu laa­ja-alai­seen kä­si­tyk­seen teks­tis­tä. Lu­kio-opin­not vah­vis­ta­vat opis­ke­li­jan ute­li­ai­suut­ta ja tai­toa löy­tää, tul­ki­ta ja tuot­taa mo­nen­lai­sia teks­te­jä vaa­ti­vuus­as­tet­ta, näkö­kul­mia ja kon­teks­te­ja vaih­del­len. Lu­kio-opin­nois­sa poh­di­taan, mi­ten tek­no­lo­gia ja di­gi­ta­li­saa­tio tu­ke­vat yk­si­löi­den ja yh­tei­sö­jen ky­vyk­kyyk­siä. Opis­ke­li­ja tut­kii mah­dol­li­suuk­sia rat­kais­ta moni­mut­kai­sia on­gel­mia.

Opis­ke­li­ja poh­tii tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta kes­tä­viä rat­kai­su­ja, jois­sa ote­taan huo­mi­oon ym­pä­ris­tön, ta­lou­den, tek­no­lo­gi­an ja po­li­tii­kan yh­teyk­siä, ja op­pii te­ke­mään ja ar­vi­oi­maan vaih­to­eh­toi­sia tu­le­vai­suus­ske­naa­ri­oi­ta yk­si­lön, yh­tei­sö­jen ja eko­sys­tee­mien näkö­kul­mas­ta.

Yh­teis­kun­nal­li­nen osaa­mi­nen

Opis­ke­li­jan moni­muo­toi­set osal­lis­tu­mis-, vai­kut­ta­mis- ja työ­ko­ke­muk­set sekä nii­den ref­lek­toin­ti ovat yh­teis­kun­nal­li­sen osaa­mi­sen läh­tö­koh­ta­na. Opin­not sy­ven­tä­vät opis­ke­li­jan ym­mär­rys­tä omas­ta roo­lis­taan, vas­tuus­taan ja mah­dol­li­suuk­sis­taan tu­kea demo­kra­ti­an moni­muo­tois­ta to­teu­tu­mis­ta ym­pä­röi­väs­sä yh­teis­kun­nas­sa ja yh­teis­työs­sä mui­den kans­sa.

Yh­teis­kun­nal­li­nen osaa­mi­nen tu­kee opis­ke­li­jaa hä­nen suun­tau­tu­es­saan jat­ko-opin­toi­hin, työ­e­lä­mään ja kan­sa­lais­toi­min­taan. Yh­teis­kun­nal­li­sen osaa­mi­sen myö­tä opis­ke­li­ja si­säis­tää yrit­te­li­ään ja uu­dis­tu­mis­hen­ki­sen asen­teen eri elä­män­a­lu­eil­la. Hän har­jaan­tuu suun­nit­te­le­maan tu­le­vai­suut­taan ava­ra­kat­sei­ses­ti sekä roh­kais­tuu ot­ta­maan pe­rus­tel­tu­ja ris­ke­jä ja sie­tä­mään epä­var­muut­ta, tur­hau­tu­mis­ta ja epä­on­nis­tu­mi­sia.

Opis­ke­li­ja op­pii ym­mär­tä­mään ja ar­vos­ta­maan demo­kraat­ti­sen, oi­keu­den­mu­kai­sen sekä tasa-ar­voon ja yh­den­ver­tai­suu­teen pe­rus­tu­van yh­teis­kun­nan toi­min­ta­peri­aat­tei­ta ja ra­ken­tei­ta. Hän ym­mär­tää, mi­ten yh­tei­nen so­si­aa­li­nen pää­oma muo­dos­tuu ja mi­ten sitä voi kar­tut­taa. Opis­ke­li­ja omak­suu ak­tii­vi­sen kan­sa­lai­suu­den ja toi­mi­juu­den tai­to­ja. Hän mo­ti­voi­tuu ot­ta­maan kan­taa yh­teis­kun­nal­li­siin ky­sy­myk­siin ja te­ke­mään aloit­tei­ta sekä vie­mään nii­tä eteen­päin yh­teis­työs­sä pai­kal­li­ses­ti ja kan­sain­vä­li­ses­ti. Opis­ke­li­jan oman työn mer­ki­tys­tä hy­vän tu­le­vai­suu­den ra­ken­ta­mi­ses­sa teh­dään nä­ky­väk­si.

Eet­ti­syys ja ym­pä­ris­tö­o­saa­mi­nen

Opis­ke­li­ja ar­vi­oi ja suun­nit­te­lee toi­min­taan­sa eet­ti­syy­den ja vas­tuul­li­suu­den läh­tö­koh­dis­ta. Hän op­pii pe­rus­a­si­oi­ta kes­tä­vän elä­män­ta­van eko­lo­gi­ses­ta, ta­lou­del­li­ses­ta, so­si­aa­li­ses­ta ja kult­tuu­ri­ses­ta ulot­tu­vuu­des­ta sekä näi­den kes­ki­näis­riip­pu­vuuk­sis­ta. Opis­ke­li­ja ym­mär­tää, mik­si ih­mi­sen toi­min­ta on so­vi­tet­ta­va luon­non­ym­pä­ris­tö­jen kan­to­ky­kyyn sekä ra­jal­li­siin luon­non­va­roi­hin ja nii­den kes­tä­vään käyt­töön. Ko­ke­muk­set ih­mi­siin ja luon­toon koh­dis­tu­vas­ta huo­len­pi­dos­ta vah­vis­ta­vat luot­ta­mus­ta sii­hen, että ar­ki­sil­la hy­vil­lä te­oil­la on vai­ku­tus­ta.

Opis­ke­li­ja tu­tus­tuu tut­ki­mus­tie­toon ja käy­tän­töi­hin, jot­ka liit­ty­vät il­mas­ton­muu­tok­sen hil­lit­se­mi­seen ja luon­non moni­muo­toi­suu­den tur­vaa­mi­seen. Hän saa mah­dol­li­suuk­sia ha­vain­noi­da, suun­ni­tel­la, tut­kia ja ar­vi­oi­da toi­min­taa, jol­la näi­tä il­mi­öi­tä voi­daan muut­taa kes­tä­vään suun­taan. Opis­ke­li­ja ref­lek­toi ha­vain­to­jaan yh­teis­kun­nal­li­sen vai­kut­ta­mi­sen näkö­kul­mas­ta pyr­kien tun­nis­ta­maan ra­ken­tei­ta, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat eri yh­tei­sö­jen kes­tä­vän toi­min­nan tai ovat sen es­tee­nä.

Opis­ke­li­ja ym­mär­tää pe­rus­a­si­at glo­ba­li­saa­ti­os­ta ja sii­tä, mi­ten se vai­kut­taa eri­lai­sis­sa olo­suh­teis­sa elä­vien ih­mis­ten mah­dol­li­suuk­siin nou­dat­taa kes­tä­vää elä­män­ta­paa. Hän tun­tee YK:n kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen toi­min­ta­oh­jel­ma Agen­da 2030:n ta­voit­tei­ta ja ar­vi­oi niis­sä edis­ty­mis­tä. Opis­ke­li­ja poh­tii ja vah­vis­taa omaa pa­nos­taan ja tar­vit­ta­via kump­pa­nuuk­sia kes­tä­vän tu­le­vai­suu­den hy­väk­si.

Glo­baa­li- ja kult­tuu­ri­o­saa­mi­nen

Opis­ke­li­ja sy­ven­tää tie­to­jaan ja ym­mär­rys­tään omas­ta iden­ti­tee­tis­tään sekä lu­ki­o­yh­tei­sön ja yh­teis­kun­nan mo­ni­nai­suu­des­ta, jos­sa eri­lai­set iden­ti­tee­tit, kie­let, us­kon­not ja kat­so­muk­set elä­vät rin­nak­kain ja vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa kes­ke­nään. Opis­ke­li­ja vah­vis­taa kan­sain­vä­lis­tä osaa­mis­taan ja moni­luku­tai­to­aan hyö­dyn­tä­mäl­lä kult­tuu­ri­ses­ti ja kie­lel­li­ses­ti moni­muo­toi­sia ver­kos­to­ja, me­di­oi­ta ja läh­de­ai­neis­to­ja. Hän saa ko­ke­muk­sia opis­ke­lus­ta, yh­teis­työs­tä ja eet­ti­ses­tä toi­mi­juu­des­ta eri­lai­sia kan­sain­vä­li­syy­den toi­min­ta­muo­to­ja ja tek­no­lo­gi­a­ym­pä­ris­tö­jä hyö­dyn­tä­en.

Opis­ke­li­ja op­pii tun­nis­ta­maan ja ref­lek­toi­maan kult­tuu­ri­pe­rin­tö­jä, ar­vo­ja, ih­mis­ten eri­lai­sia toi­min­ta­ym­pä­ris­tö­jä ja mui­ta seik­ko­ja, joi­den poh­jal­le kult­tuu­ri-iden­ti­tee­tit ja elä­män­ta­vat ra­ken­tu­vat omas­sa ar­jes­sa sekä suo­ma­lai­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa, Eu­roo­pas­sa ja glo­baa­lis­ti. Sa­mal­la hän har­jaan­tuu ar­vos­ta­maan ih­mis­ten ja yh­tei­sö­jen oi­keut­ta kult­tuu­ri­seen iden­ti­teet­tiin sekä toi­mi­maan kult­tuu­ri­sen mo­ni­nai­suu­den puo­les­ta.

Opis­ke­li­ja saa mo­nen­lai­sia ti­lai­suuk­sia tut­kia, har­joi­tel­la ja kar­tut­taa maa­il­man­kan­sa­lai­sen tai­to­ja ja etiik­kaa YK:n kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen toi­min­ta­oh­jel­ma Agen­da 2030:n mu­kai­ses­ti. Sa­mal­la hän op­pii erit­te­le­mään kan­sain­vä­lis­ty­mis­tä ja glo­ba­li­saa­ti­o­ta il­mi­öi­nä. Opis­ke­li­ja vah­vis­taa ih­mis­oi­keuk­sien tun­te­mus­taan ja toi­mi­juut­taan ih­mis­oi­keuk­sien, yh­den­ver­tai­suu­den, oi­keu­den­mu­kai­suu­den ja eet­ti­ses­ti vas­tuul­lis­ten elin­ta­po­jen edis­tä­mi­sek­si. Hän tun­nis­taa ja op­pii hyö­dyn­tä­mään mah­dol­li­suuk­sia mo­nen­kes­ki­seen, luo­vaan yh­teis­työ­hön hy­vän tu­le­vai­suu­den ra­ken­ta­mi­sek­si.

Laaja-alaisen osaamisen arviointi

Lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teis­sa on ku­vat­tu kai­kis­sa oppi­ai­neis­sa, mi­ten laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen osa-alu­eet si­säl­ty­vät oppi­ai­neen opin­toi­hin. Ne on otet­tu huo­mi­oon myös oppi­ai­nei­den ta­voit­teis­sa. Pai­kal­li­ses­sa ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa mää­ri­tel­lään, mi­ten laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen ta­voit­tei­ta ja osa-alu­ei­ta to­teu­te­taan eri opin­to­jak­sois­sa. Laa­ja-alai­nen osaa­mi­nen ar­vi­oi­daan osa­na kun­kin opin­to­jak­son for­ma­tii­vis­ta ja sum­ma­tii­vis­ta ar­vi­oin­tia.

(LOPS 2021)

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2022-2023 en­sim­mäi­sen ja toi­sen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le15.6.2022