Ohjeita sähköisten oppimisympäristöjen käyttöön

Abitti

Oh­jeis­tus on suun­nat­tu 1. ja 2. vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le. Abeil­la on vie­lä tänä luku­vuon­na omat tie­to­ko­neet käy­tös­sään.  

  1. Va­lit­se käyn­nis­tys­vaih­to­eh­dois­ta alus­sa Abit­ti-koe­ym­pä­ris­tö.
  2. Ko­neen käyn­nis­tyt­tyä Abit­tiin, va­lit­se oi­ke­as­ta ylä­kul­mas­ta verk­ko-ku­vak­keen va­li­kos­ta vaih­to­ehto ”Con­nect to hid­den net­work”. Kir­joi­ta ver­kon nimi Abit­ti ja sala­sana, jon­ka saat opet­ta­jal­ta­si. 
  3. Kun tie­to­ko­nee­si on yh­dis­ty­nyt kou­lun lan­gat­to­maan verk­koon, syö­tä hen­ki­lö­tie­tosi. Tar­vit­set oi­ke­an hen­ki­lö­tun­nuk­se­si tai jol­la­kin oh­jel­mal­la laa­di­tun hen­kilötun­nuk­sen.
  4. Va­lit­se oi­kea koe. Huo­maa, että pal­ve­li­mel­la saat­taa olla usei­ta ko­kei­ta käyn­nis­sä sa­maan ai­kaan.
  5. Syö­tä opet­ta­jal­ta saa­ma­si nel­jä nu­me­roa ja kak­si kir­jain­ta si­säl­tä­vä koo­di ko­kee­seen kir­jau­tu­ak­se­si.
  6. OP05-opin­to­jak­sol­la ja mui­den opin­to­jak­so­jen ai­ka­na har­joi­tel­laan Abi­tis­sa ole­vien oh­jel­mien käyt­töä. Koe­vas­taus­ten tuot­ta­mi­ses­ta löy­tyy oh­jei­ta mm. tääl­tä: https://www.abit­ti.fi/fi/oh­jeet/koe­vas­taus­ten-tuot­ta­mi­nen/. 
  7. Kun lo­pe­tat ko­keen, muis­ta an­taa säh­kö­pos­ti­o­soit­tee­si. Tar­kis­ta, että osoi­te on oi­kein. Ruu­tuun tu­lee tie­to ”tal­len­net­tu”, jon­ka jäl­keen voit sul­kea ko­neen ruu­dun ylä­reu­nan ruk­si-ku­vak­kees­ta. 

 

Ohjeita digioppikirjoihin 

Jo­kai­sel­la kus­tan­ta­jal­la on oman­lai­sen­sa op­pi­mis­ym­pä­ris­tö ja digi­oppi­kir­ja. Alla on oh­jei­ta muu­ta­maan ylei­sim­män kus­tan­ta­jan digi­kir­jaan. 

Sa­no­maP­ro: https://www.sa­no­map­ro.fi/tuki/ 

Edi­ta: https://shop.edi­ta.fi/op­pi­mi­nen/ohje­pank­ki/lops-2021-opis­ke­li­ja (huo­maa, että osto-oh­jeet ei­vät kos­ke si­nua, kos­ka oppi­ma­te­ri­aa­li on il­mais­ta) 

Ota­va: https://op­pi­mi­sen­pal­ve­lut.ota­va.fi/oh­jeet/ota­van-digi­kir­jat/ 

e-Oppi: https://www.e-oppi.fi/oh­jeet/ 

Stu­deo: https://ohje­kes­kus.stu­deo.fi/fi/col­lec­ti­ons/2089723-oppi­ma­te­ri­aa­lin-kayt­to

Oppimisympäristö TEAMS
Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2022-2023 en­sim­mäi­sen ja toi­sen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le15.6.2022