Kurssin / opintojakson keskeyttäminen

Mi­kä­li ha­lu­at kes­keyt­tää aloit­ta­ma­si kurs­sin / opin­to­jak­son, kes­kus­te­le asi­as­ta kurs­sin opet­ta­jan kans­sa.  Il­moi­ta kurs­sin / opin­to­jak­son kes­keyt­tä­mi­ses­tä opet­ta­jal­le en­nen päät­tö­vii­kon al­ka­mis­ta!

Kurs­si / opin­to­jak­so voi kes­key­tyä myös lii­al­lis­ten pois­sa­o­lo­jen ta­kia. Täl­löin opet­ta­ja mer­kit­see vii­mei­seen pois­sa­olo­mer­kin­tään lisä­tie­don ”Kurs­si kes­key­tyy pois­sa­o­lo­jen vuok­si”.

Kes­key­tet­ty / kes­ken jää­nyt kurs­si / opin­to­jak­so mer­ki­tään K:lla.

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2022-2023 en­sim­mäi­sen ja toi­sen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le15.6.2022