Shanghai

Kansainvälisyystoimintaa

Teimme ystävyyskouluvierailun Beicai Se­ni­or High Schooliin 30.4.-9.5.2014. Silloin 20 ly­se­o­lais­ta opis­ke­li­jaa ja neljä opet­ta­jaa vie­rai­li Shang­hais­sa. Mei­dät otet­tiin vas­taan to­del­la ys­tä­väl­li­ses­ti sekä kou­lul­la että isän­tä­per­heis­sä ja meil­le jär­jes­tet­ty oh­jel­ma oli mie­len­kiin­toi­nen ja moni­puo­li­nen. Pää­sim­me tu­tus­tu­maan Shang­hain li­säk­si myös Xitangin muinaiseen ­kau­pun­kiin.

Lue matkaraporttimme. Kai­kis­ta mie­leen­pai­nu­vin­ta mat­kas­sa oli kui­ten­kin läm­min tun­nel­ma ja kan­sain­vä­li­nen ys­tä­vyys. Kaksikymmentä shanghai­lai­sta lu­kio-opis­ke­li­jaa ja 10 opet­ta­jaa tu­lee vas­ta­vie­rai­lul­le Kuo­pi­oon elokuussa 2014. Lämpimästi tervetuloa!